Ινοαδενώματα και φυσικοί τρόποι αντιμετώπισης

Τα ινοαδενώματα είναι συμπαγή ογκίδια μαστού που απαντώνται κυρίως σε νεαρές γυναίκες από 15 – 35 ετών. Ενώ ορισμένα εξογκώματα μπορεί να είναι καρκινικά, πολλά εξογκώματα είναι καλοήθη. Τα μη…